بیمه جامع زندگی


 

توجه : جهت اطلاع از تعهدات حاصل از شرايط مورد نظر خود مي توانيد از بخش نرخ دهي يا استعلام حق بيمه جامع زندگی که به منظور ارائه شرايط اختصاصي بيمهجامع زندگی تهيه شده است استفاده نماييد.

 

 

بيمه طرح جامع يک از انواع مختلف بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گزاري مي باشد كه علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت داراي برخي پوشش هاي اضافي از جمله پوشش خطر فوت در اثر حادثه، پوشش امراض خاص و ... مي باشد.

اين بيمه نامه داراي سود مشارکت در منافع حاصل از سرمايه گذاري بخش پس اندازي بيمه نامه توسط بيمه گر مي باشد.

 

بيمه نامه جامع زندگي داراي پوشش هاي متنوع در زمينه هاي مختلف به شرح زير مي باشد.

1)پوشش فوت به هر علت

بيمه گر متعهد مي باشد در صورت فوت بيمه شده به هر علت در طول مدت بيمه نامه مبلغ سرمايه فوت مربوط به سال بيمه اي تا تاريخ فوت به مبلغ خسارت افزوده خواهد شد.

2) پوشش فوت در اثر حادثه

در صورت انتخاب اين پوشش و فوت بيمه شده به علت حادثه و سرمايه فوت در اثر حادثه مربوط به سال بيمه اي تا تاريخ فوت به مبلغ خسارت افزوده خواهد شد.

3) پوشش امراض خاص

در صورت ابتلاي بيمه شده به يکي از بيماريهاي خاص به شرح زير و تاييد آن توسط بيمه گر سرمايه امراض خاص به بيمه گزار پرداخت خواهد شد.

- انواع سرطان

- سكته قلبي

- سكته مغزي

- عمل جراحي قلب باز

- پيوند اعضاي اصلي بدن

4) پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه به عر علت

در صورت از کار افتادگي بيمه شده به هر علت، بيمه گزار از پرداخت حق بيمه در سالهاي آتي تا اتمام بيمه نامه معاف خواهد بود. شرط دريافت اين پوشش در اين بيمه نامه يکسان بودن بيمه گزار و بيمه شده مي باشد.

5)آورده اوليه

اين بيمه نامه مي تواند داراي مبلغي به عنوان سرمايه گزاري اوليه از سوي بيمه گزار باشد. در اين صورت مبلغ آورده اوليه با نرخ سود بيمه نامه تا انتهاي بيمه نامه محاسبه و به مبلغ سرمايه گزاري بيمه نامه اضافه خواهد شد.

 

1) برخورداري از تمام مزاياي بيمه نامه در صورت از کار افتادگي به هر علت بيمه گزار تا پايان مدت بيمه نامه

2) معافيت استفاده کنندگان از ماليات بر درآمد ارث

3) امکان ادامه پوشش هاي تبعي بيمه نامه در صورت عدم پرداخت حق بيمه توسط بيمه گزار و تامين حق بيمه از محل ذخيره رياضي

4) امکان برداشت بخشي از اندوخته بيمه نامه در هر زمان از مدت بيمه نامه

5) ) امکان دريافت وام از محل ذخيره رياضي بيمه نامه به ميزان حداکثر 90 درصد از پايان سال دوم بيمه نامه و بدون نياز به ضامن

6) امکان شروع بيمه نامه با آورده اوليه جهت سرمايه گذاري و بالا بردن ذخيره بيمه نامه

7) امکان تبديل کل يا بخشي از اندوخته بيمه نامه به بيمه بازنشستگي در پايان مدت بيمه نامه

8) مشارکت بيمه گزار در 85 درصد حاصل از سرمايه گذاري بيمه گر بر روي ذخيره بيمه نامه

9) حداقل مدت بیمه نامه طرح جامع 5 سال می باشد.

10) حداکثر مدت بیمه نامه طرح جامع 55 سال می باشد.

11) حداکثر سن بیمه شده در بیمه نامه طرح جامع 70 سال می باشد.

12) حداقل سن بیمه شده در بیمه نامه طرح جامع 15 سال می باشد.

13) حداکثر سرمایه مجاز برای پوشش بیماریهای خاص 100.000.000 ریال می باشد.

14) مجموع سرمايه فوت بيمه شده نزد كليه بيمه گرها در بیمه نامه طرح جامع 4.000.000.000 ریال می باشد.