بیمه کارکنان وزارت نیرو


 

 

در راستاي تفاهم نامه شرکت سهامي بيمه ايران و وزارت نيرو هر يک از شرکتهاي تابعه وزارت نيرو مي توانند کارکنان خود را تحت پوشش بيمه اي عمر، حادثه و مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان نمايند.

اين تفاهم نامه از تاريخ 1/4/91 بين شرکت سهامي بيمه ايران و وزارت نيرو منعقد گرديد و به مدت 10 سال بيمه گزار متعهد به پرداخت حق بيمه خواهد بود.

بيمه شدگان اين قرارداد کليه پرسنل شاغل بيمه گزار اعم از رسمي، ثابت، پيماني، بازنشسته مي باشد که مشخصات آنها توسط بيمه گزار به عنوان افراد تحت پوشش بيمه نامه معرفي مي گردد.

 

بيمه نامه کارکنان وزارت نيرو داراي پوشش هاي بيمه اي در دو بخش به شرح زير مي باشد.

الف) بخش اول بيمه نامه به مدت 10 سال از تاريخ 1/4/91 لغايت 1/4/1401

ب) بخش دوم بيمه نامه از تاريخ 1/4/1401 تا زمان حيات بيمه شده

بخش اول:

عبارت است از بيمه عمر و حادثه و نقص عضو دائم (کلي و جزئي) ناشي از حوادث مشمول بيمه، بيمه شدگان در تمام اوقات شبانه روز و ماموريت در مقابل خطرات ناشي از کار و خدمت و حوادث ناشي از رانندگي و سرنشين بودن وسايط نقليه (هوايي، زميني، دريايي) در داخل و خارج از کشور و پوشش بيمه مسئوليت کارفرمادر قبال کارکنان ناشي از حوادث کاري تا سقف هاي مقرر در طول مدت بخش اول تفاهم نامه

بخش اول بيمه نامه داراي پوشش هاي بيمه اي به شرح زير مي باشد.

1) پوشش فوت به هر علت

2) پوشش فوت در اثر حوادث غير کاري

3) پوشش نقص عضو کلي و جزئي دائم در اثر حوادث غير کاري

4) پوشش مسئوليت کارفرما

بخش دوم بيمه نامه داراي شرايط زير مي باشد.

بعد از اتمام بخش اول بيمه نامه بيمه شده مي تواند تمام يا بخشي از اندوخته رياضي بيمه نامه خود را با موافقت بيمه گزار تبديل به مستمري مدت معين يا مادام العمر نمايد. در صورت انجام اينکار سرمايه بيمه نامه عمر متناسب با برداشت اندوخته رياضي کاهش و در صورت تبديل کل اندوخته رياضي به مستمري بيمه گر متعد به پرداخت سرمايه بيمه تمام عمر نخواهد بود.

 

1) حداکثر سن بيمه شده جهت برقراري پوشش بيمه اي در بخش اول بيمه نامه 65 سال تمام مي باشد.

2) مدت پرداخت حق بيمه براي بخش اول حداکثر 10 سال مي باشد.

3) پرداخت حق بیمه کارکنان تحت پوشش برعهده بیمه گزار می باشد که به صورت ماهیانه و بعد از ارائه لیست حقوق ماهیانه پرسنل تحت پوشش توسط بیمه گر محاسبه و فیش پرداخت آن به بیمه گزار ارائه می شود، صورت می گیرد.

4) در صورت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه دیرکرد بابت تاخیر در پرداخت محاسبه و به اقساط بعدی اعمال خواهد شد.

5) هر گونه جابجایی بیمه شدگان پرسنل تحت پوشش قرارداد در صورتیکه شرکت تابعه وزارت نیرو مقصد قرارداد بیمه عمر، حوادث و مسئولیت کارکنان خود را با بیمه ایران منعقد کرده باشد از طریق الحاقی به صورت خودکار انجام و حق بیمه های فرد مذکور از زمان جابجایی توسط بیمه گزار مقصد صورت خواهد گرفت.

6) در صورتیکه بیمه شده در طول مدت خدمت خود در زمان تفاهم نامه از مرخصی بدون حقوق یا استعلاجی استفاده نماید، در صورتیکه حق بیمه دوران مرخصی را به صورت یکجا پرداخت نماید می تواند از مزایای تفاهم نامه در مدت استفاده از مرخصی بهره مند شود.